TERECoP
 
Font size
You are here: TERECoP>Home
Základní popis
Tento projekt je založen naKinds with robots image
  • teorii konstruktivismu Jeana Piageta, podle níž není správné vzdělávání chápat jako proces přenosu informací od učitele k žákovi, ale jako proces aktivního vlastního konstruování znalostí založený na zkušenostech daných skutečným životem, které se nabalují na dříve získané znalosti a zkušenosti (Piaget 1972).
  • teorii konstrukcionismu Seymoura Paperta, která doplňuje předchozí o tvrzení, že nejefektivnější metodou konstruování nových znalostí je zapojení žáka do takových činností, při nichž vytváří určitý konkrétní a pro něj osobně zajímavý produkt. Konstrukcionismus (Papert, 1992), je tedy určitým přirozeným rozšířením konstruktivismu zdůrazňujícím praktické řešení problémů s nasazením práce vlastní hlavy a rukou. žáci budují hmatatelné objekty ve vhodném konstruktivním prostředí. Úkolem učitele je vytvořit takové prostředí, v němž děti tvoří smysluplné věci a prostřednictvím této práce se učí mnohem více než tradičním způsobem (Papert, 1980).

Tato teorie používá socio-konstruktivistický přístup, podle něhož ke vzdělávání dochází výhradně formou kontaktu s jinými lidmi a je tudíž záležitostí jednoznačně sociální.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je vyvinout systém kurzů připravujících učitele na implementaci robotiky do konstruktivisticky pojaté výuky. Zkušenosti z přípravy i pilotního ověření kurzů budou zveřejněny. K dalším cílům projektu patří:...

Pedagogika
Students workshop imagePro potřeby přípravy kvalitního vzdělávání učitelů projekt aplikuje vlastní výzkum zjištující dosavadní zkušenosti s využíváním technologických pomůcek ve vzdělávání učitelů. Důraz je kladen na odhalení vlivu technologií na poznávací proces. Je jisté, že k vyvolání potřebného výukového efektu je vždy potřeba něco víc než pouhé dodání samotných technologií do škol.

Náš výzkumný projekt proto zkoumá možnosti využití konstruktivistické pedagogiky a na žáka orientovaných didaktických přístupů beroucích v úvahu též vlastnosti jednotlivých žáků k přípravě efektivních výukových postupů využívajících technologie. Snaha o vytvoření spolupracujícího výukového prostředí je vyvolána potřebou zahájení dynamického poznávacího transformačního procesu, který zvětšuje potenciál každého člena zúčastněné komunity. e-Learning je platformou, která umožňuje takovéto prostředí realizovat nejsnáze.